Aktualności  »  WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCY

ZMIANY W PRAWIE PRZEDSIĘBIORCY

W dniu 30 marca 2018 r. opublikowany w dzienniku ustaw został pakiet 5 ustaw regulujących zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Pakiet obejmuje następujące ustawy:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

Nowe przepisy w dużej mierze powielają zasady obowiązujące w poprzednim stanie prawnym. Część wprowadza niewielkie zmiany w prawie przedsiębiorcy. Pojawiają się również zupełnie nowe uregulowania.

 

Działalność nieewidencjonowania

Działalnością gospodarczą nie jest działalność osoby fizycznej:

 • która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej oraz,
 • której przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% wynagrodzenia minimalnego.

Zgodnie z przepisami przejściowymi za działalność nieewidencjonowaną może być uznana także działalność wykonywana przez osobę, która w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy nie była wpisana do CEIDG lub której wpis został wykreślony wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli 12 miesięcy przed dniem 30.04.2018 r. W tym przypadku musi być spełniony jedynie warunek kwoty przychodu.

 

Ulga na start

Nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (DG), przedsiębiorca będący osobą fizyczna, który:

 • po raz pierwszy podejmuje działalność gospodarczą albo
 • podejmuje ją ponownie po upływie 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i
 • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia DG w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej DG.

Przedsiębiorca może zrezygnować z powyższego uprawnienia.
Z powyższego uprawnienie nie skorzystają rolnicy lub domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników także w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności.
Z uprawnienia skorzystają przedsiębiorcy, zakładający działalność od dnia wejścia w życie ustawy (30.04.2018 r.)

Zawieszanie DG

Dodanie możliwości zawieszania DG dodatkowo (oprócz tych niezatrudniających pracowników) przez przedsiębiorców zatrudniających wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim, niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku, dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – działalność jest wznawiania automatycznie jeśli we wniosku o zawieszenia wskazana była data końcowa okresu zawieszenia. Kiedy data nie została wskazana działalność jest wznawiana na wniosek przedsiębiorcy. Działalność może być zawieszona na czas nieokreślony. W przypadku podmiotów wpisanych do KRS maksymalny okres zawieszenia nie zmienił się – wynosi 24 miesiące.

Zgodnie z przepisami przejściowymi nowe przepisy stosuje się także do przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność jeszcze przed dniem wejścia w życie zmiany. Przedsiębiorca wpisany do CEIDG, który zawiesił działalność przed 30.04.2018 r. będzie mógł korzystać zawieszenia na czas nieokreślony.

 

Dodatkowe zgłoszenia dokonywane przez CEIDG

o listy przedsiębiorców, którzy będą mogli dokonywać zgłoszeń w zakresie ZUS za pośrednictwem CEIDG dodano przedsiębiorców opłacających składki nie tylko za siebie. Uprawnienie to uzyskają od 2019 r. Do końca 2018 r. poniżej wskazanych zgłoszeń, dokonują wyłącznie przedsiębiorcy opłacający składki wyłącznie za siebie.

Zakres zgłoszeń jakie można dokonać wraz wnioskiem o wpis do CEIDG nie uległ zmianie i obejmuje on zgłoszenia do ubezpieczeń/zmiany danych wykazanych w zgłoszeniu/wyrejestrowania:

 • przedsiębiorcy w zakresie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub tylko zdrowotnego,
 • członków jego rodziny w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

Z listy zgłoszeń jakie dokonujemy wraz ze wpisem do CEIDG wykreślono np. zawiadomienie o prowadzeniu KPiR czy o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym.

 

Aktualizacja danych w CEIDG

Dodanie zapisu, iż dane takie jak:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy – jeśli zostały zmienione w rejestrze PESEL;
 • dane adresowe (adres do doręczeń i adres stałego miejsca prowadzenia działalności) – jeśli zostały zmienione w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju
  są zmieniane z urzędu we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG.

 

Zmiany w interpretacjach

W zakresie danych identyfikacyjnych jakie zobowiązany jest wskazać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie interpretacji indywidualnej usunięto nr REGON. Dodatkowo pojawił się zapis nakładający na organ obowiązek wezwania podatnika do usunięcia braków w złożonym wniosku. Dopiero w przypadku nieusunięcia braków w terminie 7 dni wniosek może być pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

Objaśnienia prawne

Ministrowie oraz organy upoważnione do przygotowywania projektów aktów prawnych w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów wydają – z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania (objaśnienia prawne), przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE. Objaśnienia prawne mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego urzędu, wraz ze wskazaniem daty ich zmieszczenia.

Objaśnienia prawne dają przedsiębiorcy taką samą ochronę jak interpretacje – tzn. nie są one wiążące dla przedsiębiorcy ale nie może być on obciążony sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do objaśnień.

 

Zasady przedsiębiorczości

Podstawowe zasady wiążące przedsiębiorców oraz organy władzy publicznej w relacji z przedsiębiorcami:
a) zasady wiążące przedsiębiorców:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone (art. 8),
 • obowiązek wykonywania działalności gospodarczej zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania i ochrony praw i wolności człowieka (art. 9),

b) zasady wiążące organy władzy publicznej w relacjach z przedsiębiorcami:

 • zasada wolności działalności gospodarczej i równości przedsiębiorców (ar. 2),
 • zasada co nie jest prawem zabronione jest dozwolone (art. 8),
 • zasada domniemania uczciwości przedsiębiorcy (art. 10 ust. 1),
 • zasada rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy (art. 10 ust. 2 ustawy),
 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów (art. 11),
 • zasady pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania (art. 12),
 • zasada odpowiedzialności urzędników za naruszenie prawa (art. 13),
 • zasada pewności prawa (art. 14)
 • zasada udzielania informacji (art. 15)

 

Zasady załatwiania spraw związanych z DG

W sprawach związanych z wykonywaniem DG organy:

 • działają wnikliwie i szybko posługując się najprostszymi środkami prowadzącymi do załatwienia sprawy,
 • współdziałają ze sobą w zakresie niezbędnym do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego i prawnego sprawy, mają na uwadze interes społeczny i słuszny interes przedsiębiorców oraz sprawność postępowania, przy pomocy środków adekwatnych do charakteru, okoliczności i stopnia złożoności sprawy,
 • nie mogą żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginałów, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia (chyba, że taki obowiązek wynika z dodatkowych przepisów),
 • nie mogą odmówić przyjęcia pism czy wniosków niekompletnych;
 • nie mogą żądać dokumentów lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa lub danych, które są w posiadaniu organów lub do których mają dostęp na podstawie odrębnych przepisów.